Question:

DAT là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Giao tại bến

Tiếng Anh: Deliver at terminal


Điều kiện giao hàng DAT hay còn gọi là “giao tại bến” là người bán hoàn thành nghĩa vụ giao hàng khi hàng hoá đã được dỡ từ phương tiện vận tải chở tới, chịu sự hướng dẫn của người mua tại một nơi đến quy định.

Điều kiện này có thể sử dụng cho mọi phuơng thức vận tải và có thề sử dụng khi có nhiều phương thức vận tải tham gia. “Giao tại bến” (Deliver at terminal) có nghĩa là người bán giao hàng, khi hàng hóa sau khi đã rời khỏi phương tiện vận tải, được đặt dưới sự định đoạt cùa người mua tại một bến chỉ định, tại cảng hoặc tại nơi đến chỉ định. “Bến” (terminal) bao gồm bất kỳ nơi nào. dù có mái che hay không có mái che, như cầu cảng, kho, bãi Container hoặc ga đường bộ, đường sắt hoặc hàng không.