Question:

IRR là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Lãi Suất Hoàn Vốn Nội Bộ

Tiếng Anh: Internal Rate of Return


Lãi suất hoàn vốn nội bộ còn gọi là lãi suất hoàn vốn, là lãi suất mà tại đó giá trị hiện tại của các khoản tiền thu được trong tương lai do đầu tư mang lại bằng với giá trị hiện tại của khoản vốn đầu tư.

Lãi suất hoàn vốn nội bộ là một trong những thước đo sinh lời của trái phiếu, cũng như đối với bất kì các khoản đầu tư khác.
Lãi suất hoàn vốn (kí hiệu là r) là lãi suất làm cho giá trị hai vế của biểu thức trên bằng nhau. Để tìm ra lãi suất hoàn vốn người ta có thể dùng phương pháp thử hoặc phương pháp nội suy.

Ý nghĩa: Lãi suất hoàn vốn là thước đo mức sinh lời của trái phiếu có tính đến yếu tố thời gian của tiền.