Question:

OCF là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh

Tiếng Anh: Operating cash flow


Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh là các dòng tiền thu vào – chi ra liên quan đến thu nhập và chi phí của doanh nghiệp và xảy ra thường xuyên trong quá trình sản xuất kinh doanh.

Ý nghĩa:

  • Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh là dòng tiền quan trọng nhất trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ vì nó thể hiện khả năng tạo tiền từ nội tại hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhằm đáp ứng các nhu cầu trả nợ, chia lãi cho các chủ sở hữu và gia tăng đầu tư.
  • Ngoài ra, các thông tin từ dòng tiền của hoạt động kinh doanh kì này là cơ sở quan trọng cho việc lập kế hoạch lưu chuyển tiền tệ kì tới.