Câu hỏi:

OSHA là gì?

Trả lời:

Tiếng Việt: Luật Sức khoẻ và An toàn lao động

Tiếng Anh: Occupational Safety and Health Act


Luật Sức khoẻ và An toàn lao động của Mỹ được ban hành năm 1970 nhằm thúc đẩy phát triển các điều kiện làm việc an toàn hơn ở Mỹ. Bộ luật này đã thành lập Cơ quan Quản lí An toàn và Sức khỏe lao động Liên bang Mỹ (OSHA), đặt ra và thực thi các tiêu chuẩn an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc, và Viện Sức khỏe và An toàn lao động quốc gia (NOSH), cơ quan liên bang tiến hành nghiên cứu và đề xuất các giải pháp phòng ngừa bệnh tật và thương tích liên quan đến công việc.

Ở một số khu vực của Mỹ, một cơ quan nhà nước được OSHA phê chuẩn phải thực thi các tiêu chuẩn an toàn công việc, tối thiểu phải nghiêm ngặt như những hướng dẫn của liên bang.