Question:

Remit là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Chuyển tiền

Tiếng Anh: Remittance


Chuyển tiền là phương thức thanh toán quốc tế, trong đó khách hàng (người chuyển tiền) yêu cầu ngân hàng phục vụ mình chuyển một số tiền nhất định cho một người khác (người hưởng lợi) theo một địa chỉ nhất định và trong một thời gian nhất định.” (Theo Giáo trình Ngân hàng Thương mại, NXB Thống kê)