Câu hỏi:

UL là gì?

Trả lời:

Tiếng Việt: Tổ Chức Hợp Tác Giữa Các Phòng Thí Nghiệm

Tiếng Anh: Underwriters’ Laboratories


Tổ Chức Hợp Tác Giữa Các Phòng Thí Nghiệm là một công ty chứng nhận bên thứ ba đã tồn tại hơn một thế kỷ. UL được thành lập vào năm 1894 tại Chicago. Họ chứng nhận sản phẩm với mục đích an toàn cho cả người lao động và người tiêu dùng. Bên cạnh việc kiểm tra, họ đặt ra các tiêu chuẩn công nghiệp để tuân theo khi phát triển sản phẩm mới.
Tổ chức này có 3 nhiệm vụ chính là cung cấp dịch vụ thử nghiệm sản phẩm và vật liệu liên quan đến những nguy hiểm tác động đến cuộc sống hoặc tài sản, lập danh mục các sản phẩm hàng hóa an toàn và xây dựng tiêu chuẩn.

Tổ chức UL kiểm tra mức độ an toàn của các thiết bị điện tử. Nếu một thiết bị nào có tên trong danh mục UL-listed có nghĩa là thiết bị đó đã được tổ chức UL kiểm tra và xác nhận đạt tiêu chuẩn an toàn của UL.

Dấu hiệu UL được gắn trên các sản phẩm có nghĩa là tổ chức UL đã kiểm tra và chứng nhận mẫu đại diện. Trang web www.ul.com sẽ cho những hướng dẫn cụ thể hơn về vấn đề này.