Question:

BLNH là gì?

Answer:

  • Tiếng Việt: Bảo lãnh Ngân hàng
  • Tiếng Anh: Bank Guarantee

Bảo lãnh Ngân hàng (Bank Guarantee) là hình thức cấp tín dụng, theo đó bên bảo lãnh cam kết bằng văn bản với bên nhận bảo lãnh sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho bên được bảo lãnh khi bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ đã cam kết với bên nhận bảo lãnh; bên được bảo lãnh phải nhận nợ và hoàn trả cho bên bảo lãnh theo thoả thuận.

Một số loại hình bảo lãnh ngân hàng bao gồm:

  1. Bảo lãnh vay vốn (hay bảo lãnh nghĩa vụ trả nợ tiền vay);
  2. Bảo lãnh thanh toán;
  3. Bảo lãnh dự thầu;
  4. Bảo lãnh thực hiện hợp đồng;
  5. Bảo lãnh bảo đảm chất lượng sản phẩm;
  6. Bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước;
  7. Bảo lãnh đối ứng;
  8. Xác nhận bảo lãnh.