Question:

“Chủ trương” là gì?

Answer:

“Chủ trương”: là ý định mang tính quyết định và thể hiện ý chí tập thể.

Chủ trương chính là một dạng chính sách (policy).

Ví dụ:

  • “Chủ trương của Đảng” thì sẽ hiểu là “Chính sách của Đảng”.
  • “Phê duyệt Chủ trương” thì sẽ hiểu là “phê duyệt về mặt nguyên tắc” hoặc “phê duyệt về mặt chính sách”

Nhiều người dễ nhầm lẫn “Chủ trương” với “ý tưởng”, “đề xuất”.