Question:

Công ty dịch thuật là gì?

Answer:

Công ty dịch thuật (translation company hoặc translation enterprise) là một doanh nghiệp chuyên cung cấp dịch vụ dịch thuật ngôn ngữ. Hay nói cách khác thì đây là nhóm doanh nghiệp chuyên cung cấp các dịch vụ ngôn ngữ (language services provider).

Tại Việt Nam chưa có mã ngành nghề dịch thuật trong hệ thống đăng ký ngành nghề kinh doanh, vì vậy dịch thuật và phiên dịch sẽ được phân vào mã ngành: “74909: Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu”.

Một công ty dịch thuật có thể cung cấp dịch vụ dịch thuật 1 cặp ngôn ngữ (ví dụ dịch thuật Anh – Việt) hoặc cung cấp dịch thuật đồng thời nhiều cặp ngôn ngữ. Các công ty dịch thuật thường chú trọng vào ngôn ngữ bản địa, nghĩa là ngôn ngữ chính sẽ là ngôn ngữ của quốc gia mà công ty đó đặt trụ sở. Ví dụ: AM Việt Nam sẽ chọn tiếng Việt làm ngôn ngữ dịch thuật chính. Các ngôn ngữ khác được dịch sang tiếng Việt là thế mạnh của AM Việt Nam.