Question:

CP là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Người có thẩm quyền

Tiếng Anh: Competent person


Người có thẩm quyền là người quyết định phê duyệt dự án, mua sắm hàng hóa, dịch vụ hoặc quyết định các công việc trong nội bộ ngành được giao phó.