Câu hỏi:

CTCP là gì?

Trả lời:

Tiếng Việt: Công ty Cổ phần

Tiếng Anh: Joint Stock Company (JSC)


Công ty cổ phần (Joint Stock Company) là một dạng pháp nhân có trách nhiệm hữu hạn, được thành lập và tồn tại độc lập đối với những chủ thể sở hữu nó. Vốn của công ty được chia nhỏ thành những phần bằng nhau gọi là cổ phần và được phát hành huy động vốn tham gia của các nhà đầu tư.

Tại Việt Nam, số lượng cổ đông công ty cổ phần tối thiểu là 03 và không giới hạn số lượng tối đa. Cổ đông công ty có thể là tổ chức, cá nhân.

Cơ cấu công ty cổ phần về cơ bản phải có Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành.