Question:

Dịch bệnh là gì?

Answer:

Dịch bệnh (Dịch, Bệnh dịch) là sự xuất hiện bệnh truyền nhiễm với số người mắc bệnh vượt quá số người mắc bệnh dự tính bình thường trong một khoảng thời gian xác định ở một khu vực nhất định.

Xem thêm định nghĩa “Dịch” trong: Luật 03/2007/QH12 – PHÒNG, CHỐNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM