Question:

DMĐT là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Danh mục Đầu tư

Tiếng Anh: (Investment) Portfolio


Danh mục đầu tư là một danh mục tổng hợp các sản phẩm đầu tư thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau mục đích là để đạt được lợi nhuận cao và giảm rủi ro trong tổng thể đầu tư.