Câu hỏi:

DPNV là gì?

Trả lời:

  • Tiếng Việt: Dự phòng Nghiệp vụ
  • English: Technical Reserve

Dự phòng nghiệp vụ là dự phòng bắt buộc mang tính pháp lí đối với doanh nghiệp bảo hiểm.

Dự phòng nghiệp vụ đảm bảo khả năng thanh toán cho những trách nhiệm bảo hiểm đã được xác định trước và phát sinh từ các hợp đồng bảo hiểm đã giao kết, từ đó đảm bảo quyền lợi của khách hàng và an toàn tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm.

Dự phòng nghiệp vụ phải được trích lập riêng cho từng nghiệp vụ bảo hiểm và phải tương ứng với phần trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm.