Question:

GTTSR là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Giá trị tài sản ròng

Tiếng Anh: Net asset value (NAV)


Giá trị tài sản ròng là kết quả sau khi lấy giá trị của tất cả tài sản (bao gồm tài sản tài chính và phi tài chính) đang sở hữu trừ đi tất cả các khoản nợ hiện chưa thanh toán.

Trong đó, tài sản bao gồm:

  • Tài sản tài chính: tiền mặt, các khoản đầu tư cổ phiếu, chứng khoán…
  • Tài sản phi tài chính: xe ô tô, bất động sản, nhà hoặc bất kỳ thứ gì mà bạn có quyền sở hữu.

Nợ chưa thanh toán bao gồm:

  • Nợ người thân, bạn bè…
  • Các khoản nợ ngân hàng do vay thế chấp, vay mua xe, vay mua nhà….