Question:

KDBH là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Kinh doanh Bảo hiểm

Tiếng Anh: Insurance Business


Kinh doanh Bảo hiểm là một hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm với mục đích tạo ra lợi nhuận trong việc mua bán. Trong quá trình kinh doanh, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ là bên chịu trách nhiệm cho rủi ro của người mua bảo hiểm. Điều này được thể hiện thông qua việc người đăng ký bảo hiểm đóng phí bảo hiểm cho công ty bảo hiểm và công ty bảo hiểm cần đền bù, trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc người được nhận bảo hiểm.