Question:

KQKD là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Kết quả Kinh doanh

Tiếng Anh: Business Performance


Kết quả Kinh doanh là thuật ngữ chỉ mức độ đạt được những mục tiêu mà các doanh nghiệp trong một ngành đề ra.

Kết quả kinh doanh là một định lượng nhiều chiều và có thể bao gồm những phương diện như tỷ suất lợi nhuận, mẫu mã, chất lượng sản phẩm và tốc độ tăng trưởng.