Question:

KTNB là gì?

Answer:

  • Tiếng Việt: Kiểm toán Nội bộ
  • Tiếng Anh: Internal Audit

Theo IIA, Kiểm toán Nội bộ (KTNB) là một hoạt động đảm bảo và tư vấn độc lập, khách quan được thiết kế nhằm gia tăng giá trị và cải thiện các hoạt động của tổ chức.

Kiểm toán nội bộ giúp cho tổ chức đạt được các mục tiêu của mình bằng cách áp dụng phương pháp tiếp cận có tính nguyên tắc và hệ thống nhằm đánh giá và nâng cao hiệu quả của các quy trình quản lý rủi ro, kiểm soát và quản trị.

Ở Việt Nam, hoạt động kiểm toán nội bộ hiện nay được quy định tại Nghị định 05/2019/NĐ-CP. Theo đó, hoạt động kiểm toán nội bộ nhằm đưa ra các đảm bảo mang tính độc lập, khách quan và các khuyến nghị về các nội dung sau:

  1. Hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị đã được thiết lập và vận hành một cách phù hợp nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý các rủi ro của đơn vị.
  2. Các quy trình quản trị và quy trình quản lý rủi ro của đơn vị đảm bảo tính hiệu quả và có hiệu suất cao.
  3. Các mục tiêu hoạt động và các mục tiêu chiến lược, kế hoạch và nhiệm vụ công tác mà đơn vị đạt được.