Question:

KTT là gì?

Answer:

  • Tiếng Việt: Kế toán trưởng
  • Tiếng Anh: Chief Accountant

Kế toán trưởng là người được bổ nhiệm đứng đầu bộ phận kế toán nói chung của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, xí nghiệp, cơ sở… và là người phụ trách, chỉ đạo chung và tham mưu chính cho lãnh đạo về tài chính và các chiến lược tài chính, kế toán cho doanh nghiệp.

Kế toán trưởng có 05 nhiệm vụ chính sau:

  1. Quản lý hoạt động của bộ phận kế toán
  2. Giám sát việc quyết toán
  3. Đảm bảo tính hợp pháp trong sổ sách kế toán
  4. Lập báo cáo tài chính
  5. Tham gia phân tích và dự báo

Tham khảo thêm về quy định chung, tiêu chuẩn và điều kiện, trách nhiệm và quyền hạn của Kế toán trưởng tại Luật Kế toán 2015.