Question:

L10N nghĩa là gì?

Answer:

L10N là viết tắt mới Localization trong đó lấy chữ cái đầu tiên ghép với số đếm chữ ở giữa và chữ cái cuối cùng.

L + ocalizatio (10 ký tự) + N = LocalizatioN = L10N.

L10N được hiểu là hoạt động bản địa hóa các sản phẩm ngôn ngữ dùng cho 1 thị trường mục tiêu. Ví dụ dịch phần mềm quản trị ngân hàng dùng cho thị trường Việt Nam.

Có thể coi L10N là bước thay thế cho bước Editing (ED) trong qui trình dịch thuật TEP (Translation – Editing – Proofreading)