Question:

PTGĐ là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Phó Tổng Giám đốc

Tiếng Anh: Deputy General Director


Phó tổng giám đốc là cấp lãnh đạo và có vai trò quan trọng trong các hoạt động của doanh nghiệp, người điều hành công ty, chịu trách nhiệm quản lý mọi hoạt động, đảm bảo vận hành hiệu quả, tối đa hóa doanh thu, có quyền hạn và trách nhiệm dưới tổng giám đốc.