Question:

QL&QTNNL là gì?

Answer:

  • Tiếng Việt: Quản lý và Quản trị Nguồn Nhân lực
  • Tiếng Anh: Human Resources Management and Administration (HRM or HRMA)

Quản trị Nhân sự hay là Quản trị Nhân lực hoặc Quản lý Nguồn nhân lực là công tác quản lý các lực lượng lao động của một tổ chức, công ty, xã hội, nguồn nhân lực. Chịu trách nhiệm thu hút, tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, và tưởng thưởng người lao động, đồng thời giám sát lãnh đạo và văn hóa của tổ chức, và bảo đảm phù hợp với luật lao động và việc làm. (theo Wikipedia)

Theo đó, Quản lý và Quản trị Nguồn Nhân lực là tên gọi của một ban phụ trách riêng biệt về vấn đề nhân sự.