Question:

TCPH là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Tổ chức Phát hành

Tiếng Anh: Bond Issuer


Tổ chức Phát hành là tổ chức thực hiện chào bán, phát hành chứng khoán ra công chúng. Hoạt động chào bán trái phiếu ra công chúng có thể bao gồm:

  1. Chào bán chứng khoán lần đầu: bao gồm chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng để huy động thêm vốn cho tổ chức phát hành; chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng để trở thành công ty đại chúng thông qua thay đổi cơ cấu sở hữu nhưng không làm tăng vốn điều lệ của tổ chức phát hành…
  2. Chào bán thêm: Công ty đại chúng chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng hoặc phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ; công ty quản lý quỹ chào bán thêm chứng chỉ quỹ ra công chúng để tăng vốn điều lệ của Quỹ đầu tư.
  3. Tổ chức phát hành chào bán trái phiếu và các loại chứng khoán khác ra công chúng.