Question:

TLKH là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Tỷ lệ Kết hợp

Tiếng Anh: Combined ratio


Tỷ lệ kết hợp là một cách nhanh chóng và đơn giản để đánh giá lợi nhuận và sức khoẻ tài chính của một công ty bảo hiểm. Tỷ lệ tổng hợp đo lường liệu công ty bảo hiểm có thu nhập nhiều hơn từ phí bảo hiểm thu được của mình so với các khoản bồi thường nó trả ra.