Question:

UBTLBN là gì?

Answer:

  • Tiếng Việt: Ủy ban Thù lao và Bổ nhiệm
  • Tiếng Anh: Remuneration and Appointment Committee

Ủy ban Thù lao và Bổ nhiệm (UBTLBN) là Ủy ban trực thuộc HĐQT, có chức năng tư vấn và tham mưu cho HĐQT trong việc:

  1. hoạch định, thúc đẩy và đánh giá việc thực hiện chiến lược và kế hoạch phát triển nguồn nhân lực Tập đoàn;
  2. nghiên cứu, thẩm định, đánh giá các đề xuất của của Tổng Giám đốc, Hội đồng thành viên, Chủ nhiệm các Ủy ban thuộc HĐQT và các cán bộ quản lý  để kiến nghị HĐQT xem xét phê duyệt về những vấn đề cơ bản trong mô hình quản trị doanh nghiệp, công tác quản lý lao động và tiền lương của Tập đoàn và các công ty con
  3. xây dựng và thực hiện các chính sách quản lý liên quan đến công tác tổ chức cán bộ của Tập đoàn.