Question:

ACV là gì

Answer:

Tiếng Việt: Giá trị tiền mặt thực tế

Tiếng Anh: Actual Cash Value


Giá trị tiền mặt thực tế là số tiền bằng với chi phí thay thế trừ đi khấu hao của một tài sản bị hư hỏng hoặc bị đánh cắp tại thời điểm mất. Đó là giá trị thực tế mà một tài sản có thể bán được, và luôn luôn thấp hơn giá trị thay thế của nó.

Giá trị tiền mặt thực tế được sử dụng để định giá tài sản được bảo hiểm trong ngành bảo hiểm tài sản và tai nạn. Giá trị tiền mặt thực tế không giống với giá trị thay thế. Giá trị tiền mặt thực tế được tính bằng cách lấy chi phí thay thế trừ đi khấu hao, trong đó khấu hao được tính bằng cách lập tuổi thọ dự kiến của một mặt hàng và xác định phần trăm còn lại của tuổi thọ đó. Lấy tỉ lệ phần trăm này nhân với chi phí thay thế sẽ được giá trị tiền mặt thực tế.