Question:

CN là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Học thuyết “cùng có lỗi”

Tiếng Anh: Contributory negligence


Học thuyết “cùng có lỗi” (contributory negligence) là học thuyết được sử dụng để xác định xem nguyên đơn có được bồi thường hay không khi nguyên đơn cũng có lỗi trong việc gây ra thiệt hại.

Học thuyết “cùng có lỗi” là học thuyết tồn tại từ lâu đời ở Hoa Kỳ. Theo học thuyết này, nếu như nguyên đơn cũng có lỗi gây ra thiệt hại thì nguyên đơn không được bồi thường thiệt hại. Vì tính nghiêm khắc của học thuyết này mà phần lớn các bang từ bỏ học thuyết này và phát triển học thuyết “so sánh lỗi” (comparative negligence). Năm 1981, Tòa án tối cao bang Illinois đã bỏ học thuyết “cùng có lỗi” (contributory negligence), đây là học thuyết không cho nguyên đơn được bồi thường nếu như nguyên đơn cũng có lỗi dẫn đến tai nạn, và áp dụng học thuyết “so sánh lỗi”, đây là học thuyết cho phép giảm mức bồi thường mà nguyên đơn được hưởng tương ứng với lỗi của nguyên đơn.