Question:

ADE là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Biến cố bất lợi của thuốc

Tiếng Anh: Adverse Drug Event


Biến cố bất lợi của thuốc là bất kỳ một biến cố nào xảy ra trong quá trình sử dụng thuốc nhưng không nhất thiết do phác đồ điều trị bằng thuốc gây ra, đồng nghĩa có thể không có mối liên hệ nhân quả giữa thuốc và biến cố.

Biến cố bất lợi của thuốc bao gồm những ảnh hưởng do thuốc gây ra (ADR) và do cách dùng thuốc (giảm liều, quá liều, ngừng điều trị).