Question:

BRD là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Tài liệu mô tả yêu cầu kinh doanh

Tiếng Anh: Business Requirement Document


Tài liệu mô tả yêu cầu kinh doanh tập hợp các yêu cầu nghiệp vụ và yêu cầu của các bên liên quan (BRD ghi lại những mong muốn của doanh nghiệp hơn là các yêu cầu).

BRD thường là loại tài liệu có đầu tiên trong quy trình phát triển của tổ chức. Nó mô tả chiến lược của công ty (Company’s high-level goals) mà họ đang nỗ lực để đạt được trong tương lai bằng cách tạo ra một sản phẩm/ dịch vụ. Bên cạnh đó, BRD còn bao gồm mối quan tâm/ nhu cầu của các bên liên quan đến sản phẩm/dịch vụ cuối cùng. Nói cách khác, BRD là câu trả lời cho câu hỏi “Tại sao?” Có các yêu cầu trên, kết quả mong đợi – sự thay đổi gì từ hệ thống.