Question:

SOW là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Phạm vi công việc

Tiếng Anh: Scope of Work


Phạm vi công việc là phạm vi trong thỏa thuận mà công việc sẽ được thực hiện được mô tả chi tiết. Phạm vi công việc bao gồm mốc thời gian (milestones), thời gian từng hạng mục (timeline), báo cáo, các chỉ số đánh giá (KPIs) và sản phẩm cuối cùng nào mà bên thực hiện dự kiến cung cấp. SOW cũng nên chứa một dòng thời gian cho tất cả các Hạng mục, KPIs, Sản phẩm.