Question:

BTO là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Hợp Đồng Xây Dựng – Chuyển Giao – Kinh Doanh

Tiếng Anh: Build – Trade – Operate


Hợp đồng xây dựng – chuyển giao – kinh doanh là hình thức đầu tư được ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư để xây dựng công trình kết cấu hạ tầng; sau khi xây dựng xong, nhà đầu tư chuyển giao công trình đó cho Nhà nước Việt Nam; Chính phủ dành cho nhà đầu tư quyền kinh doanh công trình đó trong một thời hạn nhất định để thu hồi vốn đầu tư và lợi nhuận.