Question:

EBIT là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Lợi nhuận trước lãi vay và thuế

Tiếng Anh: Earnings before Interest and Taxes


EBIT là một chỉ số dùng để đánh giá khả năng thu được lợi nhuận của công ty, bằng thu nhập trừ đi các chi phí, nhưng chưa trừ tiền (trả) lãi và thuế thu nhập.

Vai trò của chỉ số EBIT là loại bỏ sự khác nhau giữa cấu trúc vốn và tỷ suất thuế giữa các công ty khác nhau. Đánh giá thu nhập của các doanh nghiệp khi quy đồng về mức thuế về 0, và đều không có vay nợ

Vì:

  •  Lãi vay (Interest) liên quan đến nợ vay ⇒ Cấu trúc vốn;
  • Thuế (Taxes) liên quan đến yếu tố Thuế ⇒ Doanh nghiệp có được ưu đãi thuế hay không.

Do đó, hệ số EBIT sẽ làm rõ hơn khả năng tạo lợi nhuận của công ty, và dễ dàng giúp người đầu tư so sánh các công ty với nhau.