Question:

CAPEX là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Chi phí tài sản cố định

Tiếng Anh: Capital Expenditure


Chi phí tài sản cố định (hay đầu tư cho tài sản cố định) là số tiền mà công ty bỏ ra để mua, nâng cấp và bảo trì những tài sản hữu hình như đất đai, nhà cửa, xí nghiệp, công nghệ hay trang thiết bị.

Chi phí tài sản cố định thường được dùng trong các dự án hay khoản đầu tư mới của công ty. Chi phí của tài sản cố định có thể bao gồm tất cả mọi thứ từ chi phí sửa mái nhà, mua một bộ phận của trang thiết bị cho đến việc xây cả một nhà xưởng mới. Loại chi phí tài chính này được công ty sử dụng để quản lí hay tăng cường quan sát các hoạt động của họ.

Tuy vậy, chi phí tài sản cố định là loại chi phí mà công ty sẽ ghi vào bảng cân đối kế toán là một khoản đầu tư thay vì ghi vào chi phí trong bản báo cáo kết quả kinh doanh.