Question:

CAPM là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Mô hình định giá tài sản vốn

Tiếng Anh: Capital Asset Pricing Model


Mô hình định giá tài sản vốn là mô hình định giá mô tả mối quan hệ giữa rủi ro hệ thống và lợi nhuận kì vọng của tài sản, đặc biệt là cổ phiếu. (Theo: Investopedia)

Trong đó, rủi ro hệ thống là rủi ro cố hữu đối với toàn bộ thị trường hoặc phân khúc thị trường. Loại rủi ro này là không thể dự đoán và không thể tránh hoàn toàn. Ví dụ như rủi ro thay đổi chính sách của chính phủ, rủi ro đến từ các điều kiện tự nhiên (bão lụt, hạn hán…)
Mô hình định giá tài sản vốn (CAPM) là một trong những đổi mới quan trọng nhất trong lí thuyết danh mục đầu tư. CAPM được giới thiệu bởi William Sharpe, John Lintner, Jack Treynor và Jan Mossin và xây dựng dựa trên lí thuyết của Harry Markowitz về đa dạng hóa danh mục đầu tư.