Question:

“Chi Phí Trả Nợ Trước Hạn” là gì?

Answer:

Break Costs

Chi Phí Trả Nợ Trước Hạn” có nghĩa là số tiền (nếu có) mà theo đó:

(a) tiền lãi mà Ngân Hàng lẽ ra đã nhận được trong thời gian từ ngày nhận được toàn bộ hoặc bất kỳ phần nào của một Khoản Vay hoặc một số tiền chưa thanh toán cho đến ngày cuối cùng của Kỳ Tính Lãi hiện tại đối với Khoản Vay hoặc số tiền chưa thanh toán đó, nếu khoản nợ gốc hoặc số tiền chưa thanh toán đã nhận đã được thanh toán vào ngày cuối cùng của Kỳ Tính Lãi đó;

trừ đi

(b) số tiền lãi mà Ngân Hàng có khả năng thu được bằng cách gửi một số tiền bằng với nợ gốc hoặc số tiền chưa thanh toán mà Ngân Hàng nhận được và được gửi tại một ngân hàng hàng đầu với kỳ hạn bắt đầu vào Ngày Làm Việc sau ngày nhận hoặc thu hồi và kết thúc vào ngày cuối cùng của Kỳ Tính Lãi hiện tại.