Câu hỏi:

Các chức danh kế toán song ngữ Anh Việt​

Trả lời:

Kế toán giúp doanh nghiệp đưa ra các quyết định tài chính quan trọng bằng cách thu thập, theo dõi và điều chỉnh tài chính của công ty. Họ chịu trách nhiệm kiểm toán tài chính, đối chiếu báo cáo ngân hàng và đảm bảo hồ sơ tài chính chính xác trong suốt cả năm.

Dưới đây là 19 chức danh kế toán song ngữ Anh – Việt tham khảo:

Accountant  Nhân viên kế toán
Accounting Manager  Quản lý kế toán
General Accountant  Kế toán tổng hợp
Accounting Supervisor  Giám sát kế toán
Project Accountant  Kế toán dự án
Staff Accountant  Kế toán viên
Cost Accountant  Kế toán chi phí
Accounting Clerk  Thư ký kế toán
Accounting Secretary  Thư ký kế toán
Financial Auditor  Kiểm toán viên
Internal Auditor  Kiểm toán viên nội bộ
Treasurer  Thủ quỹ
Finance Manager  Quản lý tài chính
Internal Accountant  Nhân viên kế toán nội bộ
Controller  Kiểm soát viên
Finance Clerk  Nhân viên tài chính
Revenue Tax Specialist  Chuyên viên thuế doanh thu
Payment Accountant  Kế toán thanh toán
Revenue Accountant  Kế toán doanh thu