Question:

CIR là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Tỷ lệ chi phí trên thu nhập

Tiếng Anh: Cost to Income Ratio


CIR là một chỉ số đo lường hiệu quả hoạt động của các ngân hàng do tốn ít chi phí hoạt động hơn để tạo ra một đồng doanh thu.

Tỷ số này được tính bằng cách lấy chi phí hoạt động (không bao gồm chi phí dự phòng rủi ro tín dụng) chia cho thu nhập từ hoạt động.

Chỉ số CIR cho thấy được mối tương quan giữa chi phí với thu nhập của ngân hàng đó. Tỷ lệ này cho nhà đầu tư 1 cái nhìn rõ hơn về hiệu quả hoạt động của tổ chức; tỷ lệ càng nhỏ thì ngân hàng đó càng hoạt động hiệu quả.