Question:

API là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Giao diện lập trình ứng dụng

Tiếng Anh: Application Programming Interface


Một giao diện lập trình ứng dụng (tiếng Anh Application Programming Interface, viết tắt API) là một giao diện mà một hệ thống máy tính hay ứng dụng cung cấp để cho phép các yêu cầu dịch vụ có thể được tạo ra từ các chương trình máy tính khác, và/hoặc cho phép dữ liệu có thể được trao đổi qua lại giữa chúng. API có khả năng cung cấp việc truy xuất đến một trong các hàm hay sử dụng. Từ đó, nó có thể trao đổi được các dữ liệu giữa một số ứng dụng cụ thể.