Question:

DMA là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Tiếp cận thị trường trực tiếp

Tiếng Anh: Direct Market Access


Tiếp cận thị trường trực tiếp đề cập đến việc truy cập vào các sàn giao dịch điện tử và đặt lệnh trên sàn trao đổi thị trường tài chính nhằm thực hiện các giao dịch chứng khoán hàng ngày. Tiếp cận thị trường trực tiếp đòi hỏi một cơ sở hạ tầng công nghệ tinh vi và thường được sở hữu bởi các công ty bên bán.

Đặc điểm của Tiếp cận thị trường trực tiếp:

Tiếp cận thị trường trực tiếp là kết nối trực tiếp với sàn giao dịch thị trường tài chính, giúp hoàn thành một giao dịch. Các nhà đầu tư cá nhân thường không có quyền truy cập thị trường trực tiếp. Mặc dù các giao dịch thường được thực hiện ngay lập tức, nhưng trên thực tế chúng được thực hiện bởi một công ty môi giới trung gian.

Các công ty môi giới trung gian có thể làm việc trên cơ sở báo giá thị trường, tuy nhiên, kể từ những năm 1990, nhiều nền tảng môi giới đã bắt đầu sử dụng phương pháp tiếp cận thị trường trực tiếp để hoàn thành giao dịch. Với việc tiếp cận thị trường trực tiếp, giao dịch được khớp lệnh cuối cùng bởi công ty môi giới. Lệnh được chấp nhận bằng cách trao đổi, trong đó chứng khoán và các giao dịch được ghi lại trong sổ lệnh của sàn.
Các công ty môi giới trung gian có quyền truy cập thị trường trực tiếp để hoàn thành các lệnh giao dịch. Trong thị trường rộng lớn, các nền tảng tiếp cận thị trường trực tiếp có thể được sở hữu và quản lí bởi các thực thể khác nhau. Các đại lí môi giới và các công ty tạo thị trường có thể tiếp cận thị trường trực tiếp. Các ngân hàng đầu tư bên bán cũng có thể tiếp cận thị trường trực tiếp. Các ngân hàng đầu tư bên bán có đội ngũ thực hiện giao dịch, đội ngu khả năng tiếp cận thị trường trực tiếp.