Question:

GP là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Lợi nhuận gộp

Tiếng Anh: Gross Profit


Lợi nhuận gộp là phần lợi nhuận mà công ty kiếm được sau khi trừ chi phí liên quan đến việc sản xuất và bán sản phẩm, hoặc chi phí liên quan đến việc cung cấp dịch vụ của công ty.

Đặc trưng:

 • Lợi nhuận gộp đánh giá hiệu quả của một công ty trong việc sử dụng lao động và vật tư của họ trong sản xuất hàng hóa hoặc dịch vụ.
 • Số liệu tính toán lợi nhuận gộp chỉ xem xét chi phí biến đổi, nghĩa là chi phí dao động theo mức sản lượng, chẳng hạn như:
  • Nguyên vật liệu
  • Lao động trực tiếp
  • Hoa hồng cho nhân viên bán hàng
  • Phí thẻ tín dụng khi mua hàng của khách hàng
  • Thiết bị
  • Phí vận chuyển