Question:

GST là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Thuế hàng hóa và dịch vụ

Tiếng Anh: Goods and Services Tax


Thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) là thuế giá trị gia tăng đánh vào hầu hết các hàng hóa và dịch vụ phục vụ cho hoạt động tiêu dùng trong nước.

Bản chất:

  • GST được trả bởi người tiêu dùng. Nói cách khác người tiêu dùng là người nộp thuế hàng hóa và dịch vụ. Tuy nhiên, GST được nộp cho chính phủ bởi các doanh nghiệp bán hàng hóa và dịch vụ.
  • Trong thực tế, thuế hàng hóa và dịch vụ cung cấp doanh thu cho chính phủ.

Đặc trưng:

  • Thuế hàng hóa và dịch vụ là một loại thuế gián thu. Nói cách khác, thuế hàng hóa và dịch vụ là một bộ phận cấu thành vào giá của hàng hóa, dịch vụ trên thị trường.
  • Đối tượng nộp thuế là các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Đối tượng chịu thuế lại là những người tiêu dùng cuối cùng.
  • Người sản xuất hàng hóa và cung ứng dịch vụ cộng thêm phần thuế này vào trong giá bán hàng hóa và dịch vụ của mình. Người tiêu dùng mua sản phẩm dịch vụ phải trả số tiền bao gồm giá của hàng hóa, dịch vụ đó cộng thêm GST.
  • Thuế hàng hóa và dịch vụ cũng được gọi là Thuế giá trị gia tăng (VAT) ở một số quốc gia.