Question:

HRD là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Phát triển nguồn nhân lực

Tiếng Anh: Human Resource Development


Phát triển nguồn nhân lực là hoạt động có bản chất là nâng cao chất lượng của đội ngũ những người lao động.

Mục đích của phát triển nguồn nhân lực là làm cho mỗi người lao động trong doanh nghiệp ngày càng tinh thông nghề nghiệp hơn; đảm nhiệm được những công việc hoặc hoạt động ở cương vị cao hơn; đảm nhiệm được những công việc hoặc hoạt động ở cương vị cao hơn, có trọng trách lớn hơn. Đồng thời, phát triển nguồn nhân lực còn phải ngày càng hoàn thiện nhân cách và nâng cao phẩm giá mỗi người lao động hơn.

Với bản chất đó, phát triển nguồn nhân lực phải bao hàm toàn bộ các hoạt động tạo ra và đảm bảo môi trường làm việc tốt hơn cho mọi người lao động. Đó là hoạt động rất đa dạng song tập trung chủ yếu vào các nội dung sau đây:

  • Đào tạo lại và bồi dưỡng kiến thức cho người lao động
  • Bố trí công việc thích hợp theo hướng tăng kĩ năng và khả năng làm việc của từng người lao động
  • Xây dựng môi trường làm việc thân thiện với nhân viên.