Question:

IAS là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Chuẩn mực kế toán quốc tế

Tiếng Anh: International Accounting Standards


Chuẩn mực kế toán quốc tế là những qui định và hướng dẫn về các nguyên tắc, phương pháp kế toán có tính khuôn mẫu, nền tảng chung cho các quốc gia trong việc ghi chép và trình bày hệ thống báo cáo tài chính.

Mục tiêu chính của việc đặt ra các tiêu chuẩn này là làm cho việc so sánh các doanh nghiệp trên toàn cầu trở nên đơn giản hơn. Bên cạnh đó, việc đặt ra các tiêu chuẩn này là tăng cường tính minh bạch, xây dựng lòng tin và củng cố phạm vi thương mại và đầu tư toàn cầu. Việc xây dựng lòng tin đối với một công ty dựa trên độ chính xác và báo cáo tài chính sẽ trở nên dễ dàng hơn với sự trợ giúp của các chuẩn mực này, điều này giúp xây dựng trách nhiệm giải trình và tính hiệu quả trên thị trường tài chính.

Với sự trợ giúp của chuẩn mực, tất cả các nhà đầu tư lớn hoặc nhỏ lẻ đều có thể đưa ra các quyết định tài chính và đầu tư tốt hơn. Các chuẩn mực cũng hỗ trợ đưa ra ý tưởng để phân tích rủi ro và giúp phân bổ vốn. Ngoài ra, các chuẩn mực này phần nào cũng làm giảm một số các loại chi phí liên quan đến việc báo cáo cho các doanh nghiệp thuộc tập đoàn đa quốc gia.