Question:

IE là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Chi phí lãi vay

Tiếng Anh: Interest expense


Chi phí lãi vay là khoản chi phí mà doanh nghiệp cần thanh toán cho các khoản tiền đi vay. Chi phí này thể hiện mức lãi suất cần thanh toán cho các khoản vay như nợ chuyển đổi, trái phiếu, hạn mức tín dụng và nhiều khoản vay khác.

Chi phí lãi vay thường xuất hiện như một phần trên bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp và có sự khác biệt nhất định về thời gian giữa lãi phải trả và lãi phát sinh.

Nếu khoản chi phí lãi đã được tích lũy nhưng chưa thanh toán thì khoản lãi này sẽ được xuất hiện trong phần nợ ngắn hạn. Và ngược lại, nếu khoản lãi này chưa được thanh toán trước thì tiền lãi này sẽ nằm trong phần Tài sản hiện tại ở dạng khoản mục trả trước.

Mức chi phí lãi vay với các doanh nghiệp có nợ sẽ tùy thuộc vào mức lãi suất chung của nền kinh tế. Chi phí lãi vay hầu như sẽ có xu hướng tăng lên trong thời kỳ lạm phát bởi vì đa phần các doanh nghiệp sẽ phải gánh khoản nợ với mức lãi suất cao hơn. Ngược lại trong thời kỳ lạm phát suy giảm thì chi phí này cũng có xu hướng giảm.

Chi phí lãi vay tác động trực tiếp đến lợi nhuận, đặc biệt là những doanh nghiệp sở hữu khối lượng nợ lớn. Những doanh nghiệp mắc nợ lớn có thể gặp nhiều khó khăn trong việc thanh toán nợ trong thời kỳ suy thoái kinh tế. Vào thời điểm này, các nhà phân tích và đầu tư đặc biệt lưu ý đến khả năng thanh toán nợ trên vốn chủ sở hữu cùng khả năng chi trả lãi vay.