Question:

LTV là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Khoản vay trên giá trị

Tiếng Anh: Loan to Value


Khoản vay trên giá trị là giá trị cho vay mà ngân hàng/người cho vay sẽ cung cấp sau khi định giá một tài sản. Thông thường, nó được sử dụng cho các tài sản cứng/kém thanh khoản, và được định giá theo tỷ lệ % trên giá trị định giá tài sản (Khoản vay/Giá trị định giá = LTV%).

Thuật ngữ này thường được sử dụng bởi các ngân hàng và xây dựng xã hội để thể hiện tỷ lệ của dòng thế chấp đầu tiên dưới dạng phần trăm của tổng giá trị thẩm định của bất động sản. Cho vay theo giá trị là một trong những yếu tố rủi ro chính mà người cho vay đánh giá khi đủ điều kiện cho người vay thế chấp. Rủi ro vỡ nợ luôn đi đầu trong các quyết định cho vay và khả năng người cho vay phải chịu một khoản lỗ tăng lên khi lượng vốn chủ sở hữu giảm.