Question:

Một trong những đặc trưng của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là: “Về quan hệ phân phối” – giải thích nào đúng nhất cho đặc trưng này?

Answer:

Phân phối công bằng cả các yếu tố sản xuất, cơ hội, điều kiện phát triển và kết quả làm ra theo lao động, hiệu quả kinh tế, vốn góp; đa dạng hóa các hình thức phân phối đảm bảo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Vì: Phân phối trong quá trình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam thực hiện nhằm đảm bảo thực hiện lợi ích cho tất cả các chủ thể trong nền kinh tế và hướng tới dân giàu, nước mạnh, dân chủ,công bằng, văn minh.