Question:

“Do tính ưu việt của kinh tế thị trường trong thúc đẩy phát triển Việt Nam theo định hướng xã hội chủ nghĩa” Cách giải thích nào sau đây đúng nhất cho lý do này?

Answer:

Kinh tế thị trường tạo sự phân bổ nguồn lực hiệu quả; các quy luật thị trường kích thích sự phát triển của lực lượng sản xuất.

Vì: Những ưu thế này là tính ưu việt của kinh tế thị trường nói chung và vì vậy cũng là ưu việt của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.