Question:

MPC là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Xu hướng tiêu dùng cận biên

Tiếng Anh: Marginal Propensity to Consume


Xu hướng tiêu dùng cận biên là lượng tiêu dùng tăng thêm khi thu nhập khả dụng tăng thêm một đơn vị.

Công thức xác định:

Xu hướng tiêu dùng cận biên được xác định dựa trên Lí thuyết tiêu dùng vĩ mô của Keynes được tóm tắt trong quy luật mà ông gọi là “Quy luật tâm lí cơ bản”

Nội dung của quy luật: ” Khi thu nhập tăng, tiêu dùng cũng tăng nhưng tăng ít hơn”.

Nếu ta kí hiệu: ΔC là biến động của mức tiêu dùng trong kì

ΔY là biến động của thu nhập trong kì

Khi đó (ΔC/ΔY ) = MPC

Đặc trưng:

  • Xu hướng tiêu dùng cận biên luôn năm trong khoảng từ 0 đến 1 hay 0 < MPC < 1 (vì C và Y cùng tăng nhưng C tăng chậm hơn Y)
  • Xu hướng tiêu dùng cận biên chính là độ dốc của hàm tiêu dùng.