Question:

NOI là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Thu nhập hoạt động ròng

Tiếng Anh: Net Operating Income


Thu nhập hoạt động ròng (NOI) là một giá trị bằng số được sử dụng để phân tích lợi nhuận của các khoản đầu tư bất động sản tạo ra thu nhập.
Thu nhập hoạt động ròng là tất cả doanh thu từ tài sản trừ đi tất cả các chi phí hoạt động cần thiết. NOI là một con số trước thuế có trên báo cáo thu nhập và dòng tiền của bất động sản, nó không bao gồm các khoản thanh toán gốc và lãi cho các khoản vay, chi tiêu vốn, khấu hao tài sản cố định hữu hình và khấu hao khấu hao tài sản cố định vô hình. Khi được sử dụng trong các ngành công nghiệp khác, nó được gọi là EBIT hay thu nhập trước khi trả lãi và thuế.