Question:

P&L là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Lợi nhuận và thua lỗ

Tiếng Anh: Profit and Loss


Lợi nhuận và thua lỗ khái niệm phổ biến trong lĩnh vực kinh doanh, thể hiện kết quả kinh doanh và tình hình hoạt động của một doanh nghiệp trong một khoảng thời gian xác định.

  • Ý nghĩa của P&L trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp như sau:
  • Giúp các doanh nghiệp xác định được nguyên nhân khiến doanh thu tăng hoặc giảm. Từ đó kịp thời đưa ra những giải pháp hữu dụng.
  • Cung cấp nguồn số liệu để lập nên những bản báo cáo kinh doanh từ sổ sách và giấy tờ có liên quan.
  • Thể hiện được doanh thu cũng những những khoản lợi nhuận từ những hoạt động bán hàng hay các dịch vụ doanh nghiệp. Qua đó xây dựng những bản báo cáo kinh doanh cho doanh nghiệp chi tiết, xác thực nhất.